قبل
بعدی
2

چه چیزی باعث شد، طلبه بشویم؟
 

چه چیزی باعث شد طلبه شویم؟


باید یک نیازی در وجود انسان شکل گرفته باشد و باعث مغلوب شدن نیاز های دیگر در وجود انسان شده باشد تا انسان را از شهر و مکانش جدا کند…

از مجموعه بیانات #استاد_عابدینی