تاریخ:

سرمایه عبودیت

ای خدا ما غیر تو را نداریم ....
عبد هم هستیم، #عبد

در تمامی دعاها بزرگترین سرمایه معصومین سرمایه عبودیت است

شما هم سعی کنید همیشه با سازماندهی عبودیت در خانه ی خدا برین
#ماه_رمضان
#ماه_مبارک_رمضان
#بهار_قران
#آیت_الله_ممدوحی

آخرین مطالب

صفحه مجازی

زنبیل خرید