برنامه امتحانات تجدیدی و ارتقایی به شرح ذیل میباشد.